دنیای پینگ پنگ

 
اشلایگر

چوب:اشلایگر کربن.رویه های برایس ساده