دنیای پینگ پنگ

 
نوشاد عالمیان

نوشاد عالمیان در سال 1370 در شهرستان بابل بدنیا آمد است.وی تنیس روی میز را در سالهای کودکی و زیر نظر پدر خود شروع کرد و مراحل پیشرفت را بسرعت طی نموده و مینماید.نوشاد در سالهای اخیر مقامهای متعددی را کسب کرده است که مهمترین آنها را میتوان مقام اول تیمی جوانان جهان (صربستان 2006)همراه با تیم آسیا و مقام پنجم انفرادی جوانان جهان (مادرید 2008)عنوان کرد.این بازیکن در رده بندی جهانی جوانان مورخ ژانویه 2009 از رتبه چهلم به رتبه بیستم ارتقnoshad1.jpgا، پیدا کرده است

team.jpg