دنیای پینگ پنگ

 
چوب و رویه های باتر فلای
  • 3 plies + 2 Zylon
  • Blade size: 157x150 mm
  • 3 plies + 2 Carbon (Tamca 5000)
  • Blade size: 157x150 mm
  • 3 plies + 2 Carbon
  • Blade size: 161x152 mm

  •